Циљеви портала

Циљеви портала “Свет антике” су: допринос истраживању у свим областима античке културе; подршка уметничком стварању које је засновано на античкој баштини, њоме инспирисано, подстакнуто или оплемењено; унапређење свих видова рецепције античке културе, како у домену науке и уметности, тако и у домену медија, популарне културе и јавне сфере; подстицање мултимедијалног и интердисциплинарног приступа античким студијама; размена мишљења и искустава кроз разне облике комуникације – од академског (учешће у симпозијумима, округлим столовима, стручним радионицама) до општеприступачног нивоа (трибине, интернет објаве, блогови исл.) сарадња са сродним научним дисциплинама и удружењима, факултетима и другим организацијама у земљи и иностранству, стручно усавршавање, унапређивање наставе класичне културе, књижевности, као и целокупне антике на свим нивоима школовања, популаризовање научних, стручних и педагошких сазнања у овој области.